Text-To-Speech

20 January 2009

-ง-

- ง = 100 คำ -
< - - - >
งก
< - - - >
งง
< - - - >
งงงัน
< - - - >
งด
< - - - >
งดงาม
< - - - >
งบ
< - - - >
งบดุล
< - - - >
งบประมาณ
< - - - >
งม
< - - - >
งมงาย
< - - - >
งมมะงาหรา
< - - - >
งมเข็มในมหาสมุทร
< - - - >
งมโข่ง
< - - - >
งวง
< - - - >
งวด
< - - - >
งอ
< - - - >
งอก
< - - - >
งอกขน
< - - - >
งอกงาม
< - - - >
งอกเงย
< - - - >
งอกแงก
< - - - >
งอก่อ
< - - - >
งอก่องอขิง
< - - - >
งอดแงด
< - - - >
งอตัว
< - - - >
งอน
< - - - >
งอนง้อ
< - - - >
งอนหงอ
< - - - >
งอนหง่อ
< - - - >
งอบ
< - - - >
งอม
< - - - >
งอแง
< - - - >
งัก ๆ
< - - - >
งัง ๆ
< - - - >
งัด
< - - - >
งัน
< - - - >
งันงก
< - - - >
งับ
< - - - >
งัว
< - - - >
งัวเงีย
< - - - >
งั่ง
< - - - >
งั่ว
< - - - >
งั้น
< - - - >
งา
< - - - >
งาตัด
< - - - >
งาน
< - - - >
งานก่อสร้าง
< - - - >
งานค้าง
< - - - >
งานด้านปกครอง
< - - - >
งานปีใหม่
< - - - >
งานวัด
< - - - >
งานศพ
< - - - >
งานสโมสร
< - - - >
งานสโมสรสันนิบาต
< - - - >
งานอดิเรก
< - - - >
งานออกร้าน
< - - - >
งานอุทยานสโมสร
< - - - >
งานโยธา
< - - - >
งาบ ๆ
< - - - >
งาม
< - - - >
งามดังเลขา
< - - - >
งามพิศ
< - - - >
งามระยับ
< - - - >
งามหน้าละย่ะ
< - - - >
งาลั่ว
< - - - >
งาแซง
< - - - >
งำ
< - - - >
งิ้ว
< - - - >
งีบ
< - - - >
งึก ๆ
< - - - >
งุนงง
< - - - >
งุบ
< - - - >
งุบงิบ
< - - - >
งุ่นง่าน
< - - - >
งุ่มง่าม
< - - - >
งุ้ม
< - - - >
งู
< - - - >
งู ๆ ปลา ๆ
< - - - >
งูกะปะ
< - - - >
งูกินหาง
< - - - >
งูก้นขบ
< - - - >
งูขว้างค้อน
< - - - >
งูงวงช้าง
< - - - >
งูจงอาง
< - - - >
งูดิน
< - - - >
งูทับสมิงคลา
< - - - >
งูทางมะพร้าว
< - - - >
งูปลา
< - - - >
งูปี่แก้ว
< - - - >
งูลายสอ
< - - - >
งูสวัด
< - - - >
งูสามเหลี่ยม
< - - - >
งูสายม่านพระอินทร์
< - - - >
งูหลาม
< - - - >
งูเขียว
< - - - >
งูเขียวหางไหม้
< - - - >
งูเหลือม
< - - - >
งูเห่า
< - - - >
งูเห่าดง
< - - - >
งูเห่าตะลาน

No comments: