Text-To-Speech

20 January 2009

- จ -

- จ = 396 คำ -
< - - - >จ.ม.< - - - >จ.ว.< - - - >จง< - - - >จงกรม< - - - >จงกล< - - - >จงกลนี< - - - >จงครึ่ม< - - - >จงระวังตัวให้ดี< - - - >จงรัก< - - - >จงรักภักดี< - - - >จงอย่าได้เผลอเป็นอันขาด< - - - >จงอาจ< - - - >จงเกลียดจงชัง< - - - >จงโคร่ง< - - - >จงใจ< - - - >จงใจจะไป< - - - >จงใจหลบหลีก< - - - >จงได้< - - - >จด ๆ จ้อง ๆ< - - - >จดจำ< - - - >จดจ่อ< - - - >จดทะเบียน< - - - >จดบัญชี< - - - >จดหมาย< - - - >จดหมายรัก< - - - >จดหมายเวียน< - - - >จดหมายเหตุ< - - - >จตุ-< - - - >จตุกรณีย์< - - - >จตุบริษัท< - - - >จตุปัจจัย< - - - >จตุร< - - - >จตุรคูณ< - - - >จตุรงคสันนิบาต< - - - >จตุรงค์< - - - >จตุรพร< - - - >จตุรพักตร์< - - - >จตุรมุข< - - - >จตุสดมภ์< - - - >จตุโลกบาล< - - - >จน< - - - >จนกระทั่ง< - - - >จนกว่า< - - - >จนชีวิตหาไม่< - - - >จนตรอก< - - - >จนตลอด< - - - >จนปัญญา< - - - >จนมุม< - - - >จนแต้ม< - - - >จนแล้วจนรอด< - - - >จนใจ< - - - >จนได้< - - - >จบบริบูรณ์< - - - >จบเห่< - - - >จม< - - - >จมน้ำตาย< - - - >จมร< - - - >จมรี< - - - >จมูก< - - - >จมูกชี้ฟ้า< - - - >จมูกบี้< - - - >จมูกโด่ง< - - - >จมเบ้า< - - - >จร< - - - >จรจรัล< - - - >จรจัด< - - - >จรดพระนังคัล< - - - >จรดล< - - - >จรรยา< - - - >จรรยาบรรณ< - - - >จรรยาแพทย์< - - - >จรรโลง< - - - >จรลี< - - - >จรวด< - - - >จรวดนำวิถี< - - - >จระเข้< - - - >จระเข้หางยาว< - - - >จรัส< - - - >จราจร< - - - >จริง< - - - >จริงจัง< - - - >จริงอยู่< - - - >จริงใจ< - - - >จริต< - - - >จริตกิริยา< - - - >จริตวิปลาส< - - - >จริย< - - - >จริยศาสตร์< - - - >จริยศึกษา< - - - >จริยา< - - - >จรุงใจ< - - - >จลาจล< - - - >จวด< - - - >จวน< - - - >จวนตัว< - - - >จวนตาย< - - - >จวนผู้ว่าราชการ< - - - >จวนผู้สำเร็จราชการ< - - - >จวนเจียน< - - - >จวนแจ< - - - >จวบ< - - - >จวบจวน< - - - >จวัก< - - - >จอ< - - - >จอก< - - - >จอง< - - - >จองกฐิน< - - - >จองจำ< - - - >จองล้างจองผลาญ< - - - >จองหง่อง< - - - >จองหอง< - - - >จองหองพองขน< - - - >จองเวร< - - - >จองเวรจองกรรม< - - - >จอด< - - - >จอนจ่อ< - - - >จอนหู< - - - >จอบ< - - - >จอภาพยนตร์< - - - >จอม< - - - >จอมกษัตริย์< - - - >จอมทอง< - - - >จอมทัพ< - - - >จอมปลวก< - - - >จอมปลอม< - - - >จอมพล< - - - >จอมพลอากาศ< - - - >จอมพลเรือ< - - - >จอมมารดา< - - - >จอมเปี้ยน< - - - >จอมไตร< - - - >จอมไตรภพ< - - - >จอมไตรโลก< - - - >จอหนัง< - - - >จอแจ< - - - >จอโทรทัศน์< - - - >จะกละ< - - - >จะกลาม< - - - >จะงอย< - - - >จะปิ้ง< - - - >จะละหวั่น< - - - >จะละเม็ด< - - - >จะเข็บ< - - - >จะเข้< - - - >จะแจ้ง< - - - >จะไปเลย< - - - >จัก< - - - >จัก ๆ< - - - >จักขุ< - - - >จักขุประสาท< - - - >จักจั่น< - - - >จักจี้< - - - >จักร< - - - >จักรกฤษณ์< - - - >จักรกลอก< - - - >จักรพรรดิ< - - - >จักรภพ< - - - >จักรยาน< - - - >จักรยานยนต์< - - - >จักรราศี< - - - >จักรวรรดิ< - - - >จักรวรรดินิยม< - - - >จักรวาล< - - - >จักรี< - - - >จักรเย็บผ้า< - - - >จักษุ< - - - >จักษุแพทย์< - - - >จักสาน< - - - >จักแร้< - - - >จักแหล่น< - - - >จัง< - - - >จังกอบ< - - - >จังก้า< - - - >จังงัง< - - - >จังลอน< - - - >จังหรีด< - - - >จังหวะ< - - - >จังหวัด< - - - >จังหัน< - - - >จังไร< - - - >จัญไร< - - - >จัณฑาล< - - - >จัด< - - - >จัดการ< - - - >จัดจ้าน< - - - >จัดตั้ง< - - - >จัดว่า< - - - >จัดสรร< - - - >จัดหา< - - - >จัดเจน< - - - >จัดแจง< - - - >จัตวา< - - - >จัตุ< - - - >จัตุร< - - - >จัตุรัส< - - - >จัน< - - - >จันทน์< - - - >จันทน์กะพ้อ< - - - >จันทน์เทศ< - - - >จันทน์แดง< - - - >จันทบุรี< - - - >จันทร< - - - >จันทรคติ< - - - >จันทรพิมพ์< - - - >จันทรุปราคา< - - - >จันทร์< - - - >จันทัน< - - - >จันอับ< - - - >จับ< - - - >จับกลุ่ม< - - - >จับกัง< - - - >จับคู่< - - - >จับจด< - - - >จับจอง< - - - >จับจุด< - - - >จับจ่าย< - - - >จับฉ่าย< - - - >จับชีพจร< - - - >จับดำถลำแดง< - - - >จับตา< - - - >จับต้อง< - - - >จับปิ้ง< - - - >จับปูใส่กระด้ง< - - - >จับผิด< - - - >จับพลัดจับพลู< - - - >จับมือ< - - - >จับมือถือแขน< - - - >จับยาม< - - - >จับยามสามตา< - - - >จับยี่กี< - - - >จับระบำ< - - - >จับสลาก< - - - >จับเค้า< - - - >จับเจี๋ยว< - - - >จับเจ่า< - - - >จับเป็นหรือจับตาย< - - - >จับใจ< - - - >จับไข้< - - - >จับได้จับเอา< - - - >จับไม่มั่น คั้นไม่ตาย< - - - >จับไม้สั้นไม้ยาว< - - - >จัมปา< - - - >จัมปาศักดิ์< - - - >จั่น< - - - >จั่ว< - - - >จั้ก ๆ< - - - >จั๊กจี้< - - - >จั๊กแร้< - - - >จั๊ว< - - - >จาก< - - - >จากนั้น< - - - >จากไหน< - - - >จาง< - - - >จางวาง< - - - >จางวางมหาดเล็ก< - - - >จาดตะกั่ว< - - - >จาตุ-< - - - >จาตุร< - - - >จาน< - - - >จานรอง< - - - >จานเชิง< - - - >จานเสียง< - - - >จาบจ้วง< - - - >จาบจ้วงล่วงเกิน< - - - >จาป< - - - >จาปเวท< - - - >จาม< - - - >จามจุรี< - - - >จามร< - - - >จามรี< - - - >จามะรี< - - - >จาร< - - - >จารกรรม< - - - >จารชน< - - - >จารบุรุษ< - - - >จารสตรี< - - - >จาระบี< - - - >จาระเม็ด< - - - >จาระไน< - - - >จาริก< - - - >จารีต< - - - >จารีตนครบาล< - - - >จารีตนิยม< - - - >จารึก< - - - >จาละเม็ด< - - - >จาว< - - - >จำ< - - - >จำกัด< - - - >จำกัดสินใช้< - - - >จำคุก< - - - >จำจอง< - - - >จำต้อง< - - - >จำนง< - - - >จำนน< - - - >จำนนต่อเหตุผล< - - - >จำนรรจา< - - - >จำนวน< - - - >จำนวนคนบาดเจ็บล้มตาย< - - - >จำนวนตายของทารก< - - - >จำนวนน้อย< - - - >จำนวนมาก< - - - >จำนอง< - - - >จำนำ< - - - >จำบ่ม< - - - >จำปา< - - - >จำปาดะ< - - - >จำปาศักดิ์< - - - >จำปาแขก< - - - >จำปี< - - - >จำปีแขก< - - - >จำปูน< - - - >จำพรรษา< - - - >จำพวก< - - - >จำลอง< - - - >จำวัด< - - - >จำศีล< - - - >จำหนับ< - - - >จำหน่าย< - - - >จำอวด< - - - >จำเจ< - - - >จำเดิมแต่< - - - >จำเนียร< - - - >จำเป็น< - - - >จำเพาะ< - - - >จำเริญ< - - - >จำเลย< - - - >จำแนก< - - - >จำแนกแยกแยะ< - - - >จำแลง< - - - >จำใจต้อง< - - - >จิก< - - - >จิกกะลาหัว< - - - >จิกหัว< - - - >จิงโจ้< - - - >จิต< - - - >จิตต์< - - - >จิตร< - - - >จิตรกร< - - - >จิตรกรรม< - - - >จิตรกรรมฝาผนัง< - - - >จิตวิทยา< - - - >จิตศาสตร์< - - - >จิตแพทย์< - - - >จิตใจไม่สมประกอบ< - - - >จินดา< - - - >จินดามณี< - - - >จินตกวี< - - - >จินตกวีนิพนธ์< - - - >จินตนา< - - - >จินตนาการ< - - - >จิปาถะ< - - - >จิม< - - - >จิรัง< - - - >จิรังยั่งยืน< - - - >จิ่ม< - - - >จิ้งจก< - - - >จิ้งจกทัก< - - - >จิ้งจอก< - - - >จิ้งหรีด< - - - >จิ้งเหลน< - - - >จิ้ม< - - - >จิ้มก้อง< - - - >จิ้มฟันจระเข้< - - - >จิ้มลิ้ม< - - - >จิ๊กกี๋< - - - >จิ๊กโก๋< - - - >จิ๋ว< - - - >จีน< - - - >จีนคณะชาติ< - - - >จีนคอมมิวนิสต์< - - - >จีนเต็ง< - - - >จีนแดง< - - - >จีนแส< - - - >จีบ< - - - >จีบปากจีบคอ< - - - >จีม< - - - >จีรัง< - - - >จีวร< - - - >จี้< - - - >จี้เส้น< - - - >จี๊ด< - - - >จี๋< - - - >จึง< - - - >จืด< - - - >จุก< - - - >จุกจิก< - - - >จุฑามณี< - - - >จุฑารัตน์< - - - >จุดครึ่ง< - - - >จุดคู่< - - - >จุดประสงค์< - - - >จุดรวม< - - - >จุดลูกน้ำ< - - - >จุดหมาย< - - - >จุดหมายปลายทาง< - - - >จุดไต้ตำตอ

-จ-

- จ = 396 คำ -

< - - - >
จ.ม.
< - - - >
จ.ว.
< - - - >
จง
< - - - >
จงกรม
< - - - >
จงกล
< - - - >
จงกลนี
< - - - >
จงครึ่ม
< - - - >
จงระวังตัวให้ดี
< - - - >
จงรัก
< - - - >
จงรักภักดี
< - - - >
จงอย่าได้เผลอเป็นอันขาด
< - - - >
จงอาจ
< - - - >
จงเกลียดจงชัง
< - - - >
จงโคร่ง
< - - - >
จงใจ
< - - - >
จงใจจะไป
< - - - >
จงใจหลบหลีก
< - - - >
จงได้
< - - - >
จด ๆ จ้อง ๆ
< - - - >
จดจำ
< - - - >
จดจ่อ
< - - - >
จดทะเบียน
< - - - >
จดบัญชี
< - - - >
จดหมาย
< - - - >
จดหมายรัก
< - - - >
จดหมายเวียน
< - - - >
จดหมายเหตุ
< - - - >
จตุ-
< - - - >
จตุกรณีย์
< - - - >
จตุบริษัท
< - - - >
จตุปัจจัย
< - - - >
จตุร
< - - - >
จตุรคูณ
< - - - >
จตุรงคสันนิบาต
< - - - >
จตุรงค์
< - - - >
จตุรพร
< - - - >
จตุรพักตร์
< - - - >
จตุรมุข
< - - - >
จตุสดมภ์
< - - - >
จตุโลกบาล
< - - - >
จน
< - - - >
จนกระทั่ง
< - - - >
จนกว่า
< - - - >
จนชีวิตหาไม่
< - - - >
จนตรอก
< - - - >
จนตลอด
< - - - >
จนปัญญา
< - - - >
จนมุม
< - - - >
จนแต้ม
< - - - >
จนแล้วจนรอด
< - - - >
จนใจ
< - - - >
จนได้
< - - - >
จบบริบูรณ์
< - - - >
จบเห่
< - - - >
จม
< - - - >
จมน้ำตาย
< - - - >
จมร
< - - - >
จมรี
< - - - >
จมูก
< - - - >
จมูกชี้ฟ้า
< - - - >
จมูกบี้
< - - - >
จมูกโด่ง
< - - - >
จมเบ้า
< - - - >
จร
< - - - >
จรจรัล
< - - - >
จรจัด
< - - - >
จรดพระนังคัล
< - - - >
จรดล
< - - - >
จรรยา
< - - - >
จรรยาบรรณ
< - - - >
จรรยาแพทย์
< - - - >
จรรโลง
< - - - >
จรลี
< - - - >
จรวด
< - - - >
จรวดนำวิถี
< - - - >
จระเข้
< - - - >
จระเข้หางยาว
< - - - >
จรัส
< - - - >
จราจร
< - - - >
จริง
< - - - >
จริงจัง
< - - - >
จริงอยู่
< - - - >
จริงใจ
< - - - >
จริต
< - - - >
จริตกิริยา
< - - - >
จริตวิปลาส
< - - - >
จริย
< - - - >
จริยศาสตร์
< - - - >
จริยศึกษา
< - - - >
จริยา
< - - - >
จรุงใจ
< - - - >
จลาจล
< - - - >
จวด
< - - - >
จวน
< - - - >
จวนตัว
< - - - >
จวนตาย
< - - - >
จวนผู้ว่าราชการ
< - - - >
จวนผู้สำเร็จราชการ
< - - - >
จวนเจียน
< - - - >
จวนแจ
< - - - >
จวบ
< - - - >
จวบจวน
< - - - >
จวัก
< - - - >
จอ
< - - - >
จอก
< - - - >
จอง
< - - - >
จองกฐิน
< - - - >
จองจำ
< - - - >
จองล้างจองผลาญ
< - - - >
จองหง่อง
< - - - >
จองหอง
< - - - >
จองหองพองขน
< - - - >
จองเวร
< - - - >
จองเวรจองกรรม
< - - - >
จอด
< - - - >
จอนจ่อ
< - - - >
จอนหู
< - - - >
จอบ
< - - - >
จอภาพยนตร์
< - - - >
จอม
< - - - >
จอมกษัตริย์
< - - - >
จอมทอง
< - - - >
จอมทัพ
< - - - >
จอมปลวก
< - - - >
จอมปลอม
< - - - >
จอมพล
< - - - >
จอมพลอากาศ
< - - - >
จอมพลเรือ
< - - - >
จอมมารดา
< - - - >
จอมเปี้ยน
< - - - >
จอมไตร
< - - - >
จอมไตรภพ
< - - - >
จอมไตรโลก
< - - - >
จอหนัง
< - - - >
จอแจ
< - - - >
จอโทรทัศน์
< - - - >
จะกละ
< - - - >
จะกลาม
< - - - >
จะงอย
< - - - >
จะปิ้ง
< - - - >
จะละหวั่น
< - - - >
จะละเม็ด
< - - - >
จะเข็บ
< - - - >
จะเข้
< - - - >
จะแจ้ง
< - - - >
จะไปเลย
< - - - >
จัก
< - - - >
จัก ๆ
< - - - >
จักขุ
< - - - >
จักขุประสาท
< - - - >
จักจั่น
< - - - >
จักจี้
< - - - >
จักร
< - - - >
จักรกฤษณ์
< - - - >
จักรกลอก
< - - - >
จักรพรรดิ
< - - - >
จักรภพ
< - - - >
จักรยาน
< - - - >
จักรยานยนต์
< - - - >
จักรราศี
< - - - >
จักรวรรดิ
< - - - >
จักรวรรดินิยม
< - - - >
จักรวาล
< - - - >
จักรี
< - - - >
จักรเย็บผ้า
< - - - >
จักษุ
< - - - >
จักษุแพทย์
< - - - >
จักสาน
< - - - >
จักแร้
< - - - >
จักแหล่น
< - - - >
จัง
< - - - >
จังกอบ
< - - - >
จังก้า
< - - - >
จังงัง
< - - - >
จังลอน
< - - - >
จังหรีด
< - - - >
จังหวะ
< - - - >
จังหวัด
< - - - >
จังหัน
< - - - >
จังไร
< - - - >
จัญไร
< - - - >
จัณฑาล
< - - - >
จัด
< - - - >
จัดการ
< - - - >
จัดจ้าน
< - - - >
จัดตั้ง
< - - - >
จัดว่า
< - - - >
จัดสรร
< - - - >
จัดหา
< - - - >
จัดเจน
< - - - >
จัดแจง
< - - - >
จัตวา
< - - - >
จัตุ
< - - - >
จัตุร
< - - - >
จัตุรัส
< - - - >
จัน
< - - - >
จันทน์
< - - - >
จันทน์กะพ้อ
< - - - >
จันทน์เทศ
< - - - >
จันทน์แดง
< - - - >
จันทบุรี
< - - - >
จันทร
< - - - >
จันทรคติ
< - - - >
จันทรพิมพ์
< - - - >
จันทรุปราคา
< - - - >
จันทร์
< - - - >
จันทัน
< - - - >
จันอับ
< - - - >
จับ
< - - - >
จับกลุ่ม
< - - - >
จับกัง
< - - - >
จับคู่
< - - - >
จับจด
< - - - >
จับจอง
< - - - >
จับจุด
< - - - >
จับจ่าย
< - - - >
จับฉ่าย
< - - - >
จับชีพจร
< - - - >
จับดำถลำแดง
< - - - >
จับตา
< - - - >
จับต้อง
< - - - >
จับปิ้ง
< - - - >
จับปูใส่กระด้ง
< - - - >
จับผิด
< - - - >
จับพลัดจับพลู
< - - - >
จับมือ
< - - - >
จับมือถือแขน
< - - - >
จับยาม
< - - - >
จับยามสามตา
< - - - >
จับยี่กี
< - - - >
จับระบำ
< - - - >
จับสลาก
< - - - >
จับเค้า
< - - - >
จับเจี๋ยว
< - - - >
จับเจ่า
< - - - >
จับเป็นหรือจับตาย
< - - - >
จับใจ
< - - - >
จับไข้
< - - - >
จับได้จับเอา
< - - - >
จับไม่มั่น คั้นไม่ตาย
< - - - >
จับไม้สั้นไม้ยาว
< - - - >
จัมปา
< - - - >
จัมปาศักดิ์
< - - - >
จั่น
< - - - >
จั่ว
< - - - >
จั้ก ๆ
< - - - >
จั๊กจี้
< - - - >
จั๊กแร้
< - - - >
จั๊ว
< - - - >
จาก
< - - - >
จากนั้น
< - - - >
จากไหน
< - - - >
จาง
< - - - >
จางวาง
< - - - >
จางวางมหาดเล็ก
< - - - >
จาดตะกั่ว
< - - - >
จาตุ-
< - - - >
จาตุร
< - - - >
จาน
< - - - >
จานรอง
< - - - >
จานเชิง
< - - - >
จานเสียง
< - - - >
จาบจ้วง
< - - - >
จาบจ้วงล่วงเกิน
< - - - >
จาป
< - - - >
จาปเวท
< - - - >
จาม
< - - - >
จามจุรี
< - - - >
จามร
< - - - >
จามรี
< - - - >
จามะรี
< - - - >
จาร
< - - - >
จารกรรม
< - - - >
จารชน
< - - - >
จารบุรุษ
< - - - >
จารสตรี
< - - - >
จาระบี
< - - - >
จาระเม็ด
< - - - >
จาระไน
< - - - >
จาริก
< - - - >
จารีต
< - - - >
จารีตนครบาล
< - - - >
จารีตนิยม
< - - - >
จารึก
< - - - >
จาละเม็ด
< - - - >
จาว
< - - - >
จำ
< - - - >
จำกัด
< - - - >
จำกัดสินใช้
< - - - >
จำคุก
< - - - >
จำจอง
< - - - >
จำต้อง
< - - - >
จำนง
< - - - >
จำนน
< - - - >
จำนนต่อเหตุผล
< - - - >
จำนรรจา
< - - - >
จำนวน
< - - - >
จำนวนคนบาดเจ็บล้มตาย
< - - - >
จำนวนตายของทารก
< - - - >
จำนวนน้อย
< - - - >
จำนวนมาก
< - - - >
จำนอง
< - - - >
จำนำ
< - - - >
จำบ่ม
< - - - >
จำปา
< - - - >
จำปาดะ
< - - - >
จำปาศักดิ์
< - - - >
จำปาแขก
< - - - >
จำปี
< - - - >
จำปีแขก
< - - - >
จำปูน
< - - - >
จำพรรษา
< - - - >
จำพวก
< - - - >
จำลอง
< - - - >
จำวัด
< - - - >
จำศีล
< - - - >
จำหนับ
< - - - >
จำหน่าย
< - - - >
จำอวด
< - - - >
จำเจ
< - - - >
จำเดิมแต่
< - - - >
จำเนียร
< - - - >
จำเป็น
< - - - >
จำเพาะ
< - - - >
จำเริญ
< - - - >
จำเลย
< - - - >
จำแนก
< - - - >
จำแนกแยกแยะ
< - - - >
จำแลง
< - - - >
จำใจต้อง
< - - - >
จิก
< - - - >
จิกกะลาหัว
< - - - >
จิกหัว
< - - - >
จิงโจ้
< - - - >
จิต
< - - - >
จิตต์
< - - - >
จิตร
< - - - >
จิตรกร
< - - - >
จิตรกรรม
< - - - >
จิตรกรรมฝาผนัง
< - - - >
จิตวิทยา
< - - - >
จิตศาสตร์
< - - - >
จิตแพทย์
< - - - >
จิตใจไม่สมประกอบ
< - - - >
จินดา
< - - - >
จินดามณี
< - - - >
จินตกวี
< - - - >
จินตกวีนิพนธ์
< - - - >
จินตนา
< - - - >
จินตนาการ
< - - - >
จิปาถะ
< - - - >
จิม
< - - - >
จิรัง
< - - - >
จิรังยั่งยืน
< - - - >
จิ่ม
< - - - >
จิ้งจก
< - - - >
จิ้งจกทัก
< - - - >
จิ้งจอก
< - - - >
จิ้งหรีด
< - - - >
จิ้งเหลน
< - - - >
จิ้ม
< - - - >
จิ้มก้อง
< - - - >
จิ้มฟันจระเข้
< - - - >
จิ้มลิ้ม
< - - - >
จิ๊กกี๋
< - - - >
จิ๊กโก๋
< - - - >
จิ๋ว
< - - - >
จีน
< - - - >
จีนคณะชาติ
< - - - >
จีนคอมมิวนิสต์
< - - - >
จีนเต็ง
< - - - >
จีนแดง
< - - - >
จีนแส
< - - - >
จีบ
< - - - >
จีบปากจีบคอ
< - - - >
จีม
< - - - >
จีรัง
< - - - >
จีวร
< - - - >
จี้
< - - - >
จี้เส้น
< - - - >
จี๊ด
< - - - >
จี๋
< - - - >
จึง
< - - - >
จืด
< - - - >
จุก
< - - - >
จุกจิก
< - - - >
จุฑามณี
< - - - >
จุฑารัตน์
< - - - >
จุดครึ่ง
< - - - >
จุดคู่
< - - - >
จุดประสงค์
< - - - >
จุดรวม
< - - - >
จุดลูกน้ำ
< - - - >
จุดหมาย
< - - - >
จุดหมายปลายทาง
< - - - >
จุดไต้ตำตอ