Text-To-Speech

20 January 2009

-ค-

- ค 694 คำ -

@
ค.ร.ม.
@
คง
@
คงกระพัน
@
คงกระพันชาตรี
@
คงคา
@
คงคาลัย
@
คงทน
@
คงอยู่
@
คงเส้นคงวา
@
คงแก่เรียน
@
คชบาล
@
คชสาร
@
คชสีห์
@
คณนา
@
คณบดี
@
คณะ ทันตแพทยศาสตร์
@
คณะกรรมการ
@
คณะกรรมการบริหาร
@
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
@
คณะกรรมาธิการ
@
คณะกรรมาธิการรักษาพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
@
คณะทูต
@
คณะทูตานุทูต
@
คณะนิติศาสตร์
@
คณะมนตรีความมั่นคง
@
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
@
คณะรัฐมนตรี
@
คณะรัฐศาสตร์
@
คณะวิทยาศาสตร์
@
คณะวิศวกรรมศาสตร์
@
คณะศิลปศาสตร์
@
คณะสงฆ์
@
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
@
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
@
คณะอักษรศาสตร์
@
คณะเทศมนตรี
@
คณะเภสัชกรรมศาสตร์
@
คณะแพทยศาสตร์
@
คณิกา
@
คณิตศาสตร์
@
คดกริช
@
คดี
@
คดีซู่ซ่า
@
คดีอาญา
@
คดีแพ่ง
@
คติ
@
คติธรรม
@
คติโลก
@
คทา
@
คน
@
คนกระจอกงอกง่อย
@
คนกระเป๋า
@
คนกระเป๋าหนัก
@
คนกลาง
@
คนขนของ
@
คนขยัน
@
คนขาเป๋
@
คนขี้คุก
@
คนครัว
@
คนคลั่งการเมือง
@
คนคุก
@
คนงาน
@
คนจุกจิก
@
คนดั่งเขา
@
คนดิบ
@
คนต่างชาติ
@
คนต่างชาติต่างภาษา
@
คนต่างด้าว
@
คนทรง
@
คนที
@
คนที่สอง
@
คนที่สาม
@
คนที่สี่
@
คนที่หก
@
คนที่ห้า
@
คนที่เก้า
@
คนที่เจ็ด
@
คนที่แปด
@
คนธรรพ์
@
คนนำร่อง
@
คนประจบ
@
คนป่า
@
คนผี ๆ
@
คนพาล
@
คนมีกับคนจน
@
คนรกโลก
@
คนรับเงิน
@
คนร้าย
@
คนละ
@
คนละที
@
คนละบาท
@
คนละอย่าง
@
คนละเรื่อง
@
คนลักเพศ
@
คนล้มละลาย
@
คนสอพลอ
@
คนสามัญ
@
คนส่อเสียด
@
คนหนึ่งละ
@
คนหยุมหยิม
@
คนหลังโกง
@
คนอังกฤษ
@
คนึง
@
คนเก็บตั๋ว
@
คนเก็บเงิน
@
คนเขลา
@
คนเข้าเมือง
@
คนเจียระไนเพชรพลอย
@
คนเฉื่อยชา
@
คนเฉื่อยช้า
@
คนเดินโต๊ะ
@
คนเดียว
@
คนแก่
@
คนแก้ผ้า
@
คนแปลกถิ่น
@
คนแปลกหน้า
@
คนโกง
@
คนโข่ง
@
คนโดยสาร
@
คนโท
@
คนโทษ
@
คนใช้
@
คนใหญ่คนโต
@
คนไข้
@
คนไข้กระสับกระส่าย
@
คนไทย
@
คบ = a torch a flambeau
@
คบคนพาลพาลพาไปหาผิด
@
คบค้า
@
คบชู้
@
คบชู้สู่ชาย
@
คบชู้สู่สาว
@
คบหา
@
คม
@
คมกริบ
@
คมคาย
@
คมนาคม
@
คมสัน
@
คมในฝัก
@
ครก
@
ครกกระเบือ
@
ครกตำข้าว
@
ครกตำหมาก
@
ครบ
@
ครบครัน
@
ครบตัว
@
ครบถ้วน
@
ครบบริบูรณ์
@
ครบมือ
@
ครบร้อยบาท
@
ครบเกษียณอายุ
@
ครรภรักษา
@
ครรภ์
@
ครรไล
@
ครวญ
@
ครหา
@
ครอก
@
ครอง
@
ครองชีพ
@
ครองชีวิต
@
ครองตัว
@
ครองราชสมบัติ
@
ครองสิกขา
@
ครองเรือน
@
ครองแครง
@
ครอบ
@
ครอบครอง
@
ครอบครัว
@
ครอบจักรวาล
@
ครัน
@
ครัน ๆ
@
ครับ
@
ครัว
@
ครั่ง
@
ครั่น
@
ครั้ง
@
ครั้งคราว
@
ครั้งที่สอง
@
ครั้งนั้น
@
ครั้งนี้
@
ครั้งหนึ่ง
@
ครั้งแรก
@
ครั้งแล้วครั้งเล่า
@
ครั้น
@
ครั้นแล้ว
@
ครา
@
คราก
@
คราง
@
คราด
@
คราดพรวนจาน
@
คราบ
@
คราม
@
ครามครัน
@
คราว
@
คราวก่อน
@
คราวของพรรคกรรมกร
@
คราวนี้
@
คราวหน้า
@
คราวหลัง
@
คราส
@
ครำ
@
คริสตัง
@
คริสต์
@
คริสต์จักร
@
คริสต์ธรรม
@
คริสต์มาส
@
คริสต์ศักราช
@
คริสต์ศาสนา
@
คริสต์ศาสนิกชน
@
คริสเตียน
@
ครีบ
@
ครีม
@
ครึ
@
ครึกครื้น
@
ครึกโครม
@
ครึน
@
ครึ่ง
@
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ
@
ครึ่งชั่วโมง
@
ครึ่งชาติ
@
ครึ่งตัว
@
ครึ่งต่อครึ่ง
@
ครึ่งปี
@
ครึ่งวงกลม
@
ครึ่งหลัง
@
ครึ่งเทวดา
@
ครึ่งเวลา
@
ครึ่งเสา
@
ครึ่งเหรียญ
@
ครึ่งโลหะ
@
ครึ้ม
@
ครึ้มใจ
@
ครืด
@
ครืน
@
ครือ
@
ครือกัน
@
ครื้นเครง
@
ครื้ม
@
ครุ
@
ครุฑ
@
ครุฑพ่าห์
@
ครุภัณฑ์
@
ครุมเครือ
@
ครุย
@
ครุยวิทยฐานะ
@
ครุวนา
@
ครุวาร
@
ครุ่น
@
ครุ่นคิด
@
ครู
@
ครูด
@
ครูบาอาจารย์
@
ครูประจำชั้น
@
ครูพิเศษ
@
ครูฟุตบอล
@
ครูสอนเต้นรำ
@
ครูใหญ่
@
ครู่
@
คร่อม
@
คร่า
@
คร่าว
@
คร่าห์
@
คร่ำ
@
คร่ำครวญ
@
คร่ำครึ
@
คร่ำเครอะ
@
คร่ำเคร่ง
@
คร้าน
@
คร้าม
@
คร้ามอยู่ครัน ๆ
@
คฤหบดี
@
คฤหศาสตร์
@
คฤหัสถ์
@
คฤหาสน์
@
คลอ
@
คลอก
@
คลอง
@
คลองเลื่อย
@
คลอด
@
คลอน
@
คลอเคลีย
@
คละ
@
คลัง
@
คลังสินค้า
@
คลังออมสิน
@
คลังแสง
@
คลังแสงสรรพาวุธ
@
คลับคล้ายคลับคลา
@
คลั่ก
@
คลั่ง
@
คลั่งไคล้
@
คลั่งไคล้ใหลหลง
@
คลางแคลง
@
คลาด
@
คลาดเคลื่อน
@
คลาน
@
คลาย
@
คลายอารมณ์
@
คลายใจ
@
คลาไคล
@
คลำ
@
คลี
@
คลี่
@
คลี่คลาย
@
คลึง
@
คลึงเคล้า
@
คลื่น
@
คลื่นกระทบฝั่ง
@
คลื่นขนาดกลาง
@
คลื่นชายฝั่ง
@
คลื่นยาว
@
คลื่นลม
@
คลื่นวิทยุ
@
คลื่นสั้น
@
คลื่นหัวแตก
@
คลื่นเสียง
@
คลื่นเหียน
@
คลื่นแสง
@
คลื่นใต้น้ำ
@
คลื่นไส้
@
คลุก
@
คลุกคลาน
@
คลุกคลี
@
คลุกคลีตีโมง
@
คลุกเคล้า
@
คลุม
@
คลุมถุงชน
@
คลุมร่าง
@
คลุมเครือ
@
คลุมโปง
@
คลุ้ง
@
คลุ้ม
@
คลุ้มคลั่ง
@
คล่อง
@
คล่องคอ
@
คล่องปาก
@
คล่องแคล่ว
@
คล่องใจ
@
คล้อง
@
คล้อย
@
คล้อยกัน
@
คล้อยหลัง
@
คล้อยห่าง
@
คล้า
@
คล้าย
@
คล้ายจะคิดว่า
@
คล้ำ
@
ควง
@
ควงตัวเมีย
@
ควงหาง
@
ควน
@
ควนเนียง
@
ควบ
@
ควบคุม
@
ควย
@
ควร
@
ควัก
@
ควักลูกไม้
@
ควัน
@
ควันหลง
@
ควั่น
@
ควาก
@
ควาญ
@
ควาญช้าง
@
ควาน
@
ควานหาเข็มในมหาสมุทร
@
ความ-
@
ความกด
@
ความกรุณาปรานี
@
ความคลาดของแสง
@
ความคิดริเริ่ม
@
ความงามเป็นเพียงรูปสมบัติ
@
ความจำนง
@
ความจำเป็น
@
ความฉลาด
@
ความดี
@
ความถี่
@
ความทุกข์
@
ความบ้า
@
ความปกครอง
@
ความประพฤติ
@
ความประสงค์
@
ความผิด
@
ความพยาบาท
@
ความยุ่งยากทยอยกันมา
@
ความรับผิดชอบหนัก
@
ความรับผิดชอบอันหนัก
@
ความรู้
@
ความร้อน
@
ความลำบาก
@
ความสะดวก
@
ความสัตย์จริง
@
ความสามเรื่อง
@
ความสำคัญ
@
ความสำราญ
@
ความสำเร็จ
@
ความหมั่นไส้
@
ความหมาย
@
ความเขลา
@
ความเครียด
@
ความเป็นอยู่
@
ความเร็ว
@
ความเลว
@
ความเห็น
@
ความใคร่
@
ความไม่สงบ
@
ความไม่สงบเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง
@
ควาย
@
ควินิน
@
คว่ำ
@
คว่ำข้าวเม่า
@
คว่ำบาตร
@
คว้า
@
คว้าง
@
คว้าน
@
คว้านท้อง
@
คว้านไส้
@
คว้าน้ำเหลว
@
คว้าว่าว
@
คว้าไขว่
@
คห
@
คหบดี
@
คหศาสตร์
@
คหเศรษฐศาสตร์
@
คอ
@
คอก
@
คอกม้า
@
คอกวัว
@
คอกหมู
@
คอขวด
@
คอคอด
@
คอคอดกระ
@
คอด
@
คอตก
@
คอตั้ง
@
คอตีบ
@
คอต่อ
@
คอน
@
คอนกรีต
@
คอนกรีตเสริมเหล็ก
@
คอผู้หญิง
@
คอพอก
@
คอมมิวนิสต์
@
คอมมิวนิสม์
@
คอย
@
คอสอง
@
คอสะพาน
@
คอสูง
@
คอหม้อ
@
คอเดียวกัน
@
คอเบียร์
@
คอเรือ
@
คอแข็ง
@
คอแบะ
@
คอแร้ง
@
คอแลน
@
คะนน
@
คะนอง
@
คะนึง
@
คะมำ
@
คะยั้นคะยอ
@
คะเน
@
คะเยอ
@
คะแนน
@
คัก
@
คัณฑมาลา
@
คัณฑสูตร
@
คัด
@
คัดคลองเลื่อย
@
คัดค้าน
@
คัดง้าง
@
คัดจมูก
@
คัดชุน
@
คัดท้าย
@
คัดนม
@
คัดหางเสือ
@
คัดเลือก
@
คัดเลือด
@
คัดโลหิต
@
คัน
@
คันฉ่อง
@
คันชัก
@
คันชั่ง
@
คันชีพ
@
คันปาก
@
คันศร
@
คันสูบ
@
คันส่ง
@
คันหาม
@
คันเบ็ด
@
คันเร่ง
@
คันโยก
@
คับ
@
คับขัน
@
คับคั่ง
@
คับคา
@
คับที่
@
คับแค
@
คับแคบ
@
คับแค้น
@
คับโพรง
@
คับใจ
@
คัมภีรภาพ
@
คัมภีร์
@
คัมภีร์เวท
@
คัมภีร์เวทางค์
@
คั่ก
@
คั่ง
@
คั่งค้าง
@
คั่น
@
คั่ว
@
คั้น
@
คั้นกะทิ
@
คาง
@
คางคก
@
คางทูม
@
คางหมู
@
คางเบือน
@
คางเหลือง
@
คาดคะเน
@
คาดคั้น
@
คาดหน้า
@
คาดหมาย
@
คาดเชือก
@
คาดโทษ
@
คาที่
@
คาน
@
คานหาม
@
คานเรือ
@
คาน้า
@
คาบสมุทร
@
คาบเกี่ยวกัน
@
คาบเส้น
@
คาบเอาไปบอก
@
คาม
@
คามือ
@
คารม
@
คารวะ
@
คาว
@
คาวี
@
คาหนังคาเขา
@
คำ-
@
คำกริยา
@
คำกริยาวิเศษณ์
@
คำกล่าว
@
คำขาด
@
คำคุณศัพท์
@
คำชี้แจง
@
คำตอบ
@
คำตาย
@
คำถาม
@
คำถาม คำตอบ
@
คำทำนาย
@
คำนวณ
@
คำนวณคลาด
@
คำนับ
@
คำนาม
@
คำนำ
@
คำนินทา
@
คำนึง
@
คำบอก
@
คำบอกเล่า
@
คำบุพบท
@
คำประพันธ์
@
คำปรารภ
@
คำปราศรัย
@
คำปอย
@
คำพยากรณ์
@
คำพิพากษา
@
คำพูดของเขากินความมาก
@
คำมั่นสัญญา
@
คำรบ
@
คำราม
@
คำร้อง
@
คำสรรพนาม
@
คำสอน
@
คำสัญญา
@
คำสัญญาณ
@
คำสันธาน
@
คำสั่ง
@
คำหลวง
@
คำอุทาน
@
คำเชิญ
@
คำแถลงมีความดังนี้
@
คำแปล
@
คำโกหก
@
คิก ๆ
@
คิด = to think
@
คิดค้นหา
@
คิดตก
@
คิดถึง
@
คิดมิดีมิร้าย
@
คิดรัก
@
คิดร้าย
@
คิดเลขในใจ
@
คิดแล้วคิดเล่า
@
คิมหฤดู
@
คิมหันตฤดู
@
คิมหันต์
@
คิริ
@
คิรี
@
คิว
@
คิ้ว
@
คิ้วโก่ง
@
คีบ
@
คีม
@
คีมตัดเล็บ
@
คีมปากนกแก้ว
@
คีมล็อก
@
คีมเย็น
@
คีรี
@
คี่
@
คึก
@
คึกคะนอง
@
คึกคัก
@
คืน
@
คืนคำ
@
คืนคำสั่ง
@
คืนดีกัน
@
คืนนี้
@
คืนยังรุ่ง
@
คืนวาน
@
คืนวานซืน
@
คืนวานซืนนี้
@
คืนวานนี้
@
คืบ
@
คืบหน้า
@
คือ
@
คุก
@
คุกคลาน
@
คุกคาม
@
คุกเข่า
@
คุณ = merit (and demerits)
@
คุณคนไหน
@
คุณควรจะต้องไปเดี๋ยวนี้
@
คุณควรจะไปเดี๋ยวนี้
@
คุณจะต้องไป
@
คุณจะรับประทานอะไรกับข้าว
@
คุณจะว่าอย่างไรก็ตาม แต่ฉันจะไป
@
คุณจะไปจากที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาด
@
คุณจะไปไม่ได้
@
คุณจะไม่ได้เห็นผมอีกต่อไป
@
คุณต้องระวัง
@
คุณธรรม
@
คุณนาม
@
คุณน่ะแหละ
@
คุณพระช่วย
@
คุณพระศรีรัตนตรัย
@
คุณรู้ไหมว่าผมมีลูกแล้ว
@
คุณลักษณะ
@
คุณวลี
@
คุณวุฒิ
@
คุณศัพท์
@
คุณสบายดีหรือ
@
คุณสมบัติ
@
คุณหญิง
@
คุณหนู
@
คุณหรือผมนี่แหละจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
@
คุณอนันต์โทษมหันต์
@
คุณอาจไม่รังเกียจความทุจริตกระมัง
@
คุณานุคุณ
@
คุณานุประโยค
@
คุณูปการ
@
คุณเป็นอย่างไรบ้าง
@
คุณเอาหนังสือผมไปไว้ที่ไหน
@
คุณแก้รถคันนี้ได้ไหม
@
คุณแพ้เพราะฉะนั้นคุณจึงจำต้องชำระเงิน
@
คุณและผม
@
คุณได้ยินผมหรือเปล่า
@
คุณไปที่นั่นมาแล้วหรือ
@
คุณไม่ควร
@
คุณไม่ระมัดระวัง
@
คุณไม่ไปรึ
@
คุดทะราด
@
คุดหัว
@
คุม
@
คุมกำเนิด
@
คุมขัง
@
คุมฝอย
@
คุมเชิง
@
คุมแค้น
@
คุรุ
@
คุรุสภา
@
คุลา
@
คุโณปการ
@
คุ่ม
@
คุ้ง
@
คุ้งเคี้ยวเป็นคุ้งเป็นแคว
@
คุ้น
@
คุ้นตา
@
คุ้นหู
@
คุ้นเคย
@
คุ้ม
@
คุ้มครอง

No comments: