Text-To-Speech

20 January 2009

- ค -

- ค 694 คำ -
< - - - >ค.ร.ม.< - - - >คง< - - - >คงกระพัน< - - - >คงกระพันชาตรี< - - - >คงคา< - - - >คงคาลัย< - - - >คงทน< - - - >คงอยู่< - - - >คงเส้นคงวา< - - - >คงแก่เรียน< - - - >คชบาล< - - - >คชสาร< - - - >คชสีห์< - - - >คณนา< - - - >คณบดี< - - - >คณะ ทันตแพทยศาสตร์< - - - >คณะกรรมการ< - - - >คณะกรรมการบริหาร< - - - >คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน< - - - >คณะกรรมาธิการ< - - - >คณะกรรมาธิการรักษาพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน< - - - >คณะทูต< - - - >คณะทูตานุทูต< - - - >คณะนิติศาสตร์< - - - >คณะมนตรีความมั่นคง< - - - >คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ< - - - >คณะรัฐมนตรี< - - - >คณะรัฐศาสตร์< - - - >คณะวิทยาศาสตร์< - - - >คณะวิศวกรรมศาสตร์< - - - >คณะศิลปศาสตร์< - - - >คณะสงฆ์< - - - >คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์< - - - >คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์< - - - >คณะอักษรศาสตร์< - - - >คณะเทศมนตรี< - - - >คณะเภสัชกรรมศาสตร์< - - - >คณะแพทยศาสตร์< - - - >คณิกา< - - - >คณิตศาสตร์< - - - >คดกริช< - - - >คดี< - - - >คดีซู่ซ่า< - - - >คดีอาญา< - - - >คดีแพ่ง< - - - >คติ< - - - >คติธรรม< - - - >คติโลก< - - - >คทา< - - - >คน< - - - >คนกระจอกงอกง่อย< - - - >คนกระเป๋า< - - - >คนกระเป๋าหนัก< - - - >คนกลาง< - - - >คนขนของ< - - - >คนขยัน< - - - >คนขาเป๋< - - - >คนขี้คุก< - - - >คนครัว< - - - >คนคลั่งการเมือง< - - - >คนคุก< - - - >คนงาน< - - - >คนจุกจิก< - - - >คนดั่งเขา< - - - >คนดิบ< - - - >คนต่างชาติ< - - - >คนต่างชาติต่างภาษา< - - - >คนต่างด้าว< - - - >คนทรง< - - - >คนที< - - - >คนที่สอง< - - - >คนที่สาม< - - - >คนที่สี่< - - - >คนที่หก< - - - >คนที่ห้า< - - - >คนที่เก้า< - - - >คนที่เจ็ด< - - - >คนที่แปด< - - - >คนธรรพ์< - - - >คนนำร่อง< - - - >คนประจบ< - - - >คนป่า< - - - >คนผี ๆ< - - - >คนพาล< - - - >คนมีกับคนจน< - - - >คนรกโลก< - - - >คนรับเงิน< - - - >คนร้าย< - - - >คนละ< - - - >คนละที< - - - >คนละบาท< - - - >คนละอย่าง< - - - >คนละเรื่อง< - - - >คนลักเพศ< - - - >คนล้มละลาย< - - - >คนสอพลอ< - - - >คนสามัญ< - - - >คนส่อเสียด< - - - >คนหนึ่งละ< - - - >คนหยุมหยิม< - - - >คนหลังโกง< - - - >คนอังกฤษ< - - - >คนึง< - - - >คนเก็บตั๋ว< - - - >คนเก็บเงิน< - - - >คนเขลา< - - - >คนเข้าเมือง< - - - >คนเจียระไนเพชรพลอย< - - - >คนเฉื่อยชา< - - - >คนเฉื่อยช้า< - - - >คนเดินโต๊ะ< - - - >คนเดียว< - - - >คนแก่< - - - >คนแก้ผ้า< - - - >คนแปลกถิ่น< - - - >คนแปลกหน้า< - - - >คนโกง< - - - >คนโข่ง< - - - >คนโดยสาร< - - - >คนโท< - - - >คนโทษ< - - - >คนใช้< - - - >คนใหญ่คนโต< - - - >คนไข้< - - - >คนไข้กระสับกระส่าย< - - - >คนไทย< - - - >คบ = a torch a flambeau< - - - >คบคนพาลพาลพาไปหาผิด< - - - >คบค้า< - - - >คบชู้< - - - >คบชู้สู่ชาย< - - - >คบชู้สู่สาว< - - - >คบหา< - - - >คม< - - - >คมกริบ< - - - >คมคาย< - - - >คมนาคม< - - - >คมสัน< - - - >คมในฝัก< - - - >ครก< - - - >ครกกระเบือ< - - - >ครกตำข้าว< - - - >ครกตำหมาก< - - - >ครบ< - - - >ครบครัน< - - - >ครบตัว< - - - >ครบถ้วน< - - - >ครบบริบูรณ์< - - - >ครบมือ< - - - >ครบร้อยบาท< - - - >ครบเกษียณอายุ< - - - >ครรภรักษา< - - - >ครรภ์< - - - >ครรไล< - - - >ครวญ< - - - >ครหา< - - - >ครอก< - - - >ครอง< - - - >ครองชีพ< - - - >ครองชีวิต< - - - >ครองตัว< - - - >ครองราชสมบัติ< - - - >ครองสิกขา< - - - >ครองเรือน< - - - >ครองแครง< - - - >ครอบ< - - - >ครอบครอง< - - - >ครอบครัว< - - - >ครอบจักรวาล< - - - >ครัน< - - - >ครัน ๆ< - - - >ครับ< - - - >ครัว< - - - >ครั่ง< - - - >ครั่น< - - - >ครั้ง< - - - >ครั้งคราว< - - - >ครั้งที่สอง< - - - >ครั้งนั้น< - - - >ครั้งนี้< - - - >ครั้งหนึ่ง< - - - >ครั้งแรก< - - - >ครั้งแล้วครั้งเล่า< - - - >ครั้น< - - - >ครั้นแล้ว< - - - >ครา< - - - >คราก< - - - >คราง< - - - >คราด< - - - >คราดพรวนจาน< - - - >คราบ< - - - >คราม< - - - >ครามครัน< - - - >คราว< - - - >คราวก่อน< - - - >คราวของพรรคกรรมกร< - - - >คราวนี้< - - - >คราวหน้า< - - - >คราวหลัง< - - - >คราส< - - - >ครำ< - - - >คริสตัง< - - - >คริสต์< - - - >คริสต์จักร< - - - >คริสต์ธรรม< - - - >คริสต์มาส< - - - >คริสต์ศักราช< - - - >คริสต์ศาสนา< - - - >คริสต์ศาสนิกชน< - - - >คริสเตียน< - - - >ครีบ< - - - >ครีม< - - - >ครึ< - - - >ครึกครื้น< - - - >ครึกโครม< - - - >ครึน< - - - >ครึ่ง< - - - >ครึ่ง ๆ กลาง ๆ< - - - >ครึ่งชั่วโมง< - - - >ครึ่งชาติ< - - - >ครึ่งตัว< - - - >ครึ่งต่อครึ่ง< - - - >ครึ่งปี< - - - >ครึ่งวงกลม< - - - >ครึ่งหลัง< - - - >ครึ่งเทวดา< - - - >ครึ่งเวลา< - - - >ครึ่งเสา< - - - >ครึ่งเหรียญ< - - - >ครึ่งโลหะ< - - - >ครึ้ม< - - - >ครึ้มใจ< - - - >ครืด< - - - >ครืน< - - - >ครือ< - - - >ครือกัน< - - - >ครื้นเครง< - - - >ครื้ม< - - - >ครุ< - - - >ครุฑ< - - - >ครุฑพ่าห์< - - - >ครุภัณฑ์< - - - >ครุมเครือ< - - - >ครุย< - - - >ครุยวิทยฐานะ< - - - >ครุวนา< - - - >ครุวาร< - - - >ครุ่น< - - - >ครุ่นคิด< - - - >ครู< - - - >ครูด< - - - >ครูบาอาจารย์< - - - >ครูประจำชั้น< - - - >ครูพิเศษ< - - - >ครูฟุตบอล< - - - >ครูสอนเต้นรำ< - - - >ครูใหญ่< - - - >ครู่< - - - >คร่อม< - - - >คร่า< - - - >คร่าว< - - - >คร่าห์< - - - >คร่ำ< - - - >คร่ำครวญ< - - - >คร่ำครึ< - - - >คร่ำเครอะ< - - - >คร่ำเคร่ง< - - - >คร้าน< - - - >คร้าม< - - - >คร้ามอยู่ครัน ๆ< - - - >คฤหบดี< - - - >คฤหศาสตร์< - - - >คฤหัสถ์< - - - >คฤหาสน์< - - - >คลอ< - - - >คลอก< - - - >คลอง< - - - >คลองเลื่อย< - - - >คลอด< - - - >คลอน< - - - >คลอเคลีย< - - - >คละ< - - - >คลัง< - - - >คลังสินค้า< - - - >คลังออมสิน< - - - >คลังแสง< - - - >คลังแสงสรรพาวุธ< - - - >คลับคล้ายคลับคลา< - - - >คลั่ก< - - - >คลั่ง< - - - >คลั่งไคล้< - - - >คลั่งไคล้ใหลหลง< - - - >คลางแคลง< - - - >คลาด< - - - >คลาดเคลื่อน< - - - >คลาน< - - - >คลาย< - - - >คลายอารมณ์< - - - >คลายใจ< - - - >คลาไคล< - - - >คลำ< - - - >คลี< - - - >คลี่< - - - >คลี่คลาย< - - - >คลึง< - - - >คลึงเคล้า< - - - >คลื่น< - - - >คลื่นกระทบฝั่ง< - - - >คลื่นขนาดกลาง< - - - >คลื่นชายฝั่ง< - - - >คลื่นยาว< - - - >คลื่นลม< - - - >คลื่นวิทยุ< - - - >คลื่นสั้น< - - - >คลื่นหัวแตก< - - - >คลื่นเสียง< - - - >คลื่นเหียน< - - - >คลื่นแสง< - - - >คลื่นใต้น้ำ< - - - >คลื่นไส้< - - - >คลุก< - - - >คลุกคลาน< - - - >คลุกคลี< - - - >คลุกคลีตีโมง< - - - >คลุกเคล้า< - - - >คลุม< - - - >คลุมถุงชน< - - - >คลุมร่าง< - - - >คลุมเครือ< - - - >คลุมโปง< - - - >คลุ้ง< - - - >คลุ้ม< - - - >คลุ้มคลั่ง< - - - >คล่อง< - - - >คล่องคอ< - - - >คล่องปาก< - - - >คล่องแคล่ว< - - - >คล่องใจ< - - - >คล้อง< - - - >คล้อย< - - - >คล้อยกัน< - - - >คล้อยหลัง< - - - >คล้อยห่าง< - - - >คล้า< - - - >คล้าย< - - - >คล้ายจะคิดว่า< - - - >คล้ำ< - - - >ควง< - - - >ควงตัวเมีย< - - - >ควงหาง< - - - >ควน< - - - >ควนเนียง< - - - >ควบ< - - - >ควบคุม< - - - >ควย< - - - >ควร< - - - >ควัก< - - - >ควักลูกไม้< - - - >ควัน< - - - >ควันหลง< - - - >ควั่น< - - - >ควาก< - - - >ควาญ< - - - >ควาญช้าง< - - - >ควาน< - - - >ควานหาเข็มในมหาสมุทร< - - - >ความ-< - - - >ความกด< - - - >ความกรุณาปรานี< - - - >ความคลาดของแสง< - - - >ความคิดริเริ่ม< - - - >ความงามเป็นเพียงรูปสมบัติ< - - - >ความจำนง< - - - >ความจำเป็น< - - - >ความฉลาด< - - - >ความดี< - - - >ความถี่< - - - >ความทุกข์< - - - >ความบ้า< - - - >ความปกครอง< - - - >ความประพฤติ< - - - >ความประสงค์< - - - >ความผิด< - - - >ความพยาบาท< - - - >ความยุ่งยากทยอยกันมา< - - - >ความรับผิดชอบหนัก< - - - >ความรับผิดชอบอันหนัก< - - - >ความรู้< - - - >ความร้อน< - - - >ความลำบาก< - - - >ความสะดวก< - - - >ความสัตย์จริง< - - - >ความสามเรื่อง< - - - >ความสำคัญ< - - - >ความสำราญ< - - - >ความสำเร็จ< - - - >ความหมั่นไส้< - - - >ความหมาย< - - - >ความเขลา< - - - >ความเครียด< - - - >ความเป็นอยู่< - - - >ความเร็ว< - - - >ความเลว< - - - >ความเห็น< - - - >ความใคร่< - - - >ความไม่สงบ< - - - >ความไม่สงบเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง< - - - >ควาย< - - - >ควินิน< - - - >คว่ำ< - - - >คว่ำข้าวเม่า< - - - >คว่ำบาตร< - - - >คว้า< - - - >คว้าง< - - - >คว้าน< - - - >คว้านท้อง< - - - >คว้านไส้< - - - >คว้าน้ำเหลว< - - - >คว้าว่าว< - - - >คว้าไขว่< - - - >คห< - - - >คหบดี< - - - >คหศาสตร์< - - - >คหเศรษฐศาสตร์< - - - >คอ< - - - >คอก< - - - >คอกม้า< - - - >คอกวัว< - - - >คอกหมู< - - - >คอขวด< - - - >คอคอด< - - - >คอคอดกระ< - - - >คอด< - - - >คอตก< - - - >คอตั้ง< - - - >คอตีบ< - - - >คอต่อ< - - - >คอน< - - - >คอนกรีต< - - - >คอนกรีตเสริมเหล็ก< - - - >คอผู้หญิง< - - - >คอพอก< - - - >คอมมิวนิสต์< - - - >คอมมิวนิสม์< - - - >คอย< - - - >คอสอง< - - - >คอสะพาน< - - - >คอสูง< - - - >คอหม้อ< - - - >คอเดียวกัน< - - - >คอเบียร์< - - - >คอเรือ< - - - >คอแข็ง< - - - >คอแบะ< - - - >คอแร้ง< - - - >คอแลน< - - - >คะนน< - - - >คะนอง< - - - >คะนึง< - - - >คะมำ< - - - >คะยั้นคะยอ< - - - >คะเน< - - - >คะเยอ< - - - >คะแนน< - - - >คัก< - - - >คัณฑมาลา< - - - >คัณฑสูตร< - - - >คัด< - - - >คัดคลองเลื่อย< - - - >คัดค้าน< - - - >คัดง้าง< - - - >คัดจมูก< - - - >คัดชุน< - - - >คัดท้าย< - - - >คัดนม< - - - >คัดหางเสือ< - - - >คัดเลือก< - - - >คัดเลือด< - - - >คัดโลหิต< - - - >คัน< - - - >คันฉ่อง< - - - >คันชัก< - - - >คันชั่ง< - - - >คันชีพ< - - - >คันปาก< - - - >คันศร< - - - >คันสูบ< - - - >คันส่ง< - - - >คันหาม< - - - >คันเบ็ด< - - - >คันเร่ง< - - - >คันโยก< - - - >คับ< - - - >คับขัน< - - - >คับคั่ง< - - - >คับคา< - - - >คับที่< - - - >คับแค< - - - >คับแคบ< - - - >คับแค้น< - - - >คับโพรง< - - - >คับใจ< - - - >คัมภีรภาพ< - - - >คัมภีร์< - - - >คัมภีร์เวท< - - - >คัมภีร์เวทางค์< - - - >คั่ก< - - - >คั่ง< - - - >คั่งค้าง< - - - >คั่น< - - - >คั่ว< - - - >คั้น< - - - >คั้นกะทิ< - - - >คาง< - - - >คางคก< - - - >คางทูม< - - - >คางหมู< - - - >คางเบือน< - - - >คางเหลือง< - - - >คาดคะเน< - - - >คาดคั้น< - - - >คาดหน้า< - - - >คาดหมาย< - - - >คาดเชือก< - - - >คาดโทษ< - - - >คาที่< - - - >คาน< - - - >คานหาม< - - - >คานเรือ< - - - >คาน้า< - - - >คาบสมุทร< - - - >คาบเกี่ยวกัน< - - - >คาบเส้น< - - - >คาบเอาไปบอก< - - - >คาม< - - - >คามือ< - - - >คารม< - - - >คารวะ< - - - >คาว< - - - >คาวี< - - - >คาหนังคาเขา< - - - >คำ-< - - - >คำกริยา< - - - >คำกริยาวิเศษณ์< - - - >คำกล่าว< - - - >คำขาด< - - - >คำคุณศัพท์< - - - >คำชี้แจง< - - - >คำตอบ< - - - >คำตาย< - - - >คำถาม< - - - >คำถาม คำตอบ< - - - >คำทำนาย< - - - >คำนวณ< - - - >คำนวณคลาด< - - - >คำนับ< - - - >คำนาม< - - - >คำนำ< - - - >คำนินทา< - - - >คำนึง< - - - >คำบอก< - - - >คำบอกเล่า< - - - >คำบุพบท< - - - >คำประพันธ์< - - - >คำปรารภ< - - - >คำปราศรัย< - - - >คำปอย< - - - >คำพยากรณ์< - - - >คำพิพากษา< - - - >คำพูดของเขากินความมาก< - - - >คำมั่นสัญญา< - - - >คำรบ< - - - >คำราม< - - - >คำร้อง< - - - >คำสรรพนาม< - - - >คำสอน< - - - >คำสัญญา< - - - >คำสัญญาณ< - - - >คำสันธาน< - - - >คำสั่ง< - - - >คำหลวง< - - - >คำอุทาน< - - - >คำเชิญ< - - - >คำแถลงมีความดังนี้< - - - >คำแปล< - - - >คำโกหก< - - - >คิก ๆ< - - - >คิด = to think< - - - >คิดค้นหา< - - - >คิดตก< - - - >คิดถึง< - - - >คิดมิดีมิร้าย< - - - >คิดรัก< - - - >คิดร้าย< - - - >คิดเลขในใจ< - - - >คิดแล้วคิดเล่า< - - - >คิมหฤดู< - - - >คิมหันตฤดู< - - - >คิมหันต์< - - - >คิริ< - - - >คิรี< - - - >คิว< - - - >คิ้ว< - - - >คิ้วโก่ง< - - - >คีบ< - - - >คีม< - - - >คีมตัดเล็บ< - - - >คีมปากนกแก้ว< - - - >คีมล็อก< - - - >คีมเย็น< - - - >คีรี< - - - >คี่< - - - >คึก< - - - >คึกคะนอง< - - - >คึกคัก< - - - >คืน< - - - >คืนคำ< - - - >คืนคำสั่ง< - - - >คืนดีกัน< - - - >คืนนี้< - - - >คืนยังรุ่ง< - - - >คืนวาน< - - - >คืนวานซืน< - - - >คืนวานซืนนี้< - - - >คืนวานนี้< - - - >คืบ< - - - >คืบหน้า< - - - >คือ< - - - >คุก< - - - >คุกคลาน< - - - >คุกคาม< - - - >คุกเข่า< - - - >คุณ = merit (and demerits)< - - - >คุณคนไหน< - - - >คุณควรจะต้องไปเดี๋ยวนี้< - - - >คุณควรจะไปเดี๋ยวนี้< - - - >คุณจะต้องไป< - - - >คุณจะรับประทานอะไรกับข้าว< - - - >คุณจะว่าอย่างไรก็ตาม แต่ฉันจะไป< - - - >คุณจะไปจากที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาด< - - - >คุณจะไปไม่ได้< - - - >คุณจะไม่ได้เห็นผมอีกต่อไป< - - - >คุณต้องระวัง< - - - >คุณธรรม< - - - >คุณนาม< - - - >คุณน่ะแหละ< - - - >คุณพระช่วย< - - - >คุณพระศรีรัตนตรัย< - - - >คุณรู้ไหมว่าผมมีลูกแล้ว< - - - >คุณลักษณะ< - - - >คุณวลี< - - - >คุณวุฒิ< - - - >คุณศัพท์< - - - >คุณสบายดีหรือ< - - - >คุณสมบัติ< - - - >คุณหญิง< - - - >คุณหนู< - - - >คุณหรือผมนี่แหละจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ< - - - >คุณอนันต์โทษมหันต์< - - - >คุณอาจไม่รังเกียจความทุจริตกระมัง< - - - >คุณานุคุณ< - - - >คุณานุประโยค< - - - >คุณูปการ< - - - >คุณเป็นอย่างไรบ้าง< - - - >คุณเอาหนังสือผมไปไว้ที่ไหน< - - - >คุณแก้รถคันนี้ได้ไหม< - - - >คุณแพ้เพราะฉะนั้นคุณจึงจำต้องชำระเงิน< - - - >คุณและผม< - - - >คุณได้ยินผมหรือเปล่า< - - - >คุณไปที่นั่นมาแล้วหรือ< - - - >คุณไม่ควร< - - - >คุณไม่ระมัดระวัง< - - - >คุณไม่ไปรึ< - - - >คุดทะราด< - - - >คุดหัว< - - - >คุม< - - - >คุมกำเนิด< - - - >คุมขัง< - - - >คุมฝอย< - - - >คุมเชิง< - - - >คุมแค้น< - - - >คุรุ< - - - >คุรุสภา< - - - >คุลา< - - - >คุโณปการ< - - - >คุ่ม< - - - >คุ้ง< - - - >คุ้งเคี้ยวเป็นคุ้งเป็นแคว< - - - >คุ้น< - - - >คุ้นตา< - - - >คุ้นหู< - - - >คุ้นเคย< - - - >คุ้ม< - - - >คุ้มครอง

No comments: